Retourbeleid

Bij een aankoop uit onze fysieke winkel heeft cliënt geen recht op restitutie, enkel omruiling van goederen is mogelijk. De eventuele kosten verbonden met omruiling zijn voor de cliënt. Een aanvraag tot omruiling dient door de cliënt binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan Belat bv. Latere aanvragen zijn onontvankelijk. De cliënt kan zijn bestelling kosteloos annuleren totdat de cliënt een betaling heeft gedaan.

Voor het behouden van recht op garantie moet u volgende voorwaarden in acht nemen. De garantie is slechts van toepassing als de aangekochte vloer strikt conform de leginstructies is verwerkt, wordt gereinigd en onderhouden. De vloerdelen moeten vóór en tijdens het leggen worden gecontroleerd op eventueel aanwezige gebreken. Een vloer die ondanks zichtbare gebreken is gelegd, is uitgesloten van de garantie. Een bestelling waar de producten buiten de toleranties zijn kan alleen als gehele bestelling omgeruild worden mits dit binnen 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk gemeld wordt aan Belat bv. Het geleverde product is 100% termiet en houtworm vrij. Belat bv is derhalve niet aansprakelijk voor gerelateerde schade. De garantie is niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik, ongeval, onjuiste behandeling, onjuiste montage, onjuiste reiniging, of gebrek aan normaal onderhoud, slijtage door normaal gebruik, beschadiging en krasvorming veroorzaakt door nalatigheid, water of zand, het leggen van vloer in een vochtige ruimte, elk onachtzaam gebruik van het product.

Herroepingsrecht voor online aankopen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn is 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. (modelformulier)

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of
beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Offerte aanvragen